Logo Gemeente Rotterdam

Bodemvondsten

Homepage Objecten Penning

Penning

Loden gildepenning (presentiepenning?). Merk: wapen in parelrand en 1 S (1 stuiver), 67.